Användarvillkor

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du använder Capcitos plattform för ansökningar om fakturabelåning ("Plattformen"), webbplatsen https://capcito.com ("Webbplatsen") och/eller någon annan webbplats eller tjänst som tillhandahålls av Capcito (gemensamt härefter benämnda "Tjänsterna"). Genom att använda Plattformen, Webbplatsen och/eller någon av Tjänsterna samtycker du till att bli bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor har du inte rätt att använda Plattformen, Webbplatsen eller någon av Tjänsterna.

1. Allmänt

1.1 Capcito Finance AB, org. nr. 559001-5185, Box 7527, 103 92 Stockholm ("Capcito") tillhandahåller en plattform för företags ansökningar om fakturabelåning ("Plattformen") samt därtill relaterade tjänster. Capcito Finance AB har anmält sin verksamhet enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen. Registreringen innebär dock inte att Capcito Finance AB står under Finansinspektionens tillsyn.

1.2 Avtals­förhållandet mellan dig som användare (nedan “du”, "dig" eller “Användare”) och Capcito, ditt användande av Plattformen och/eller Tjänsterna regleras av dessa användarvillkor. Vissa av Tjänsterna förutsätter därutöver att du accepterar och uppfyller specifika villkor för sådana Tjänster.

1.3 Om inte annat uttryckligen anges ska Capcito inte vara bunden av uppgifter om belopp, låneutrymme, status, belåningsmöjligheter, beskrivningar och/eller andra beteckningar som anges i Plattformen, på Webbplatsen och/eller i Tjänsterna. Dessa uppgifter utgör illustrerande exempel, uppskattningar eller preliminära besked utifrån den information som tillhandahållits från Användaren till Capcito. Intill dess att (i) Användaren har lämnat in en ansökan om fakturabelåning enligt Capcitos instruktioner, (ii) Capcito har genomfört en ingående prövning av låneansökan enligt Capcitos vid var tid gällande rutiner och (iii) ett bindande låneavtal slutits mellan Användaren och Capcito ska Capcito inte anses bunden av någon av uppgifterna som anges i Plattformen, på Webbplatsen och/eller i Tjänsterna.

1.4 Genom att använda Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna (eller del därav) har du accepterat dessa Användarvillkor och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Användarvillkor. Till undvikande av missförstånd garanterar du härmed att du har behörighet att använda Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna (eller del därav) för ditt företags räkning, däri inbegripet att ge Capcito tillgång till företagets fakturor, fakturauppgifter, redovisnings- och faktureringssystem och annan information om företaget som från tid till annan begärs av Capcito. Dessa villkor tillhandahålls endast i en svensk språkversion.

1.5 Om du inte accepterar Användarvillkoren eller inte uppfyller Användarvillkoren får du inte använda Plattformen, Webbplatsen eller någon av Tjänsterna.

2. Användning av plattformen, webbplatsen och/eller tjänsterna

2.1 Capcito förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget fritt val neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

2.2 Användaren ansvarar för att allt utnyttjande av Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna sker i enlighet med de anvisningar och instruktioner som Capcito från tid till annan meddelar.

2.3 Viss användning och åtkomst till Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna förutsätter att Capcito får tillgång till Användarinnehåll från Användarens bokförings-, redovisnings, och/eller reskontrasystem ("Användarinnehåll"). För att Capcito ska kunna extrahera relevant data från Användarens bokförings- och/eller redovisningssystem måste Användaren förse Capcito med en API-nyckel eller motsvarande information från leverantören av Användarens bokförings-, redovisnings och/eller reskontrasystem (gemensamt "API-Nycklar"). Genom att tillhandahålla Användarinnehåll eller API-Nycklar till Capcito ger Användaren Capcito en icke-exklusiv och kostnadsfri rätt att använda, anpassa och reproducera Användarinnehållet och API-Nycklarna i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Plattformen och Tjänsterna till Användaren. Användaren garanterar att tillhandahållet Användarinnehåll är insamlat och lagrat i enlighet med Dataskydsförordningen, EU-regelverket GDPR (General Data Protection Regulation) och annan relevant lagstiftning. Användaren åtar sig att hålla Capcito skadelös avseende krav från tredje part som grundas på Capcitos användning av Användarinnehåll eller API-Nycklar.

2.4 Viss användning och åtkomst till Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna sker med användning av användaridentitet, lösenord och/eller e-legitimation (såsom BankID). Vid sådan användning och åtkomst till Plattformen och/eller Tjänsterna är du ensamt ansvarig för all användning som sker under ditt användarnamn, lösenord och/eller e-legitimation. Om ditt användarnamn, lösenord eller e-legitimation försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ska du omedelbart informera Capcito och ändra ditt lösenord. Du är ansvarig för all användning och alla transaktioner som sker med ditt användarnamn, lösenord och/eller e-legitimation intill dess Capcito tagit emot och bekräftat mottagande av ovan angivet meddelande.

2.5 Om en Användare ger ut, avslöjar eller tappar bort sitt användarnamn, lösenord eller e-legitimation är Capcito inte ansvarig för eventuell skada eller förlust som uppkommer med anledning därav.

2.6 Användaren (vilket här inkluderar den person som ansöker om att bli Användare) måste alltid tillhandahålla och vidmakthålla gällande, komplett och korrekt information till Capcito. Användaren är skyldig att på begäran av Capcito tillhandahålla den skriftliga dokumentation och de muntliga uppgifter som Capcito anser erforderliga för att kunna bekräfta riktigheten av de uppgifter som Användaren lämnat i samband med registrering, låneansökningar eller efterföljande verifikationsprocesser, däri inbegripet åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt kreditprövning.

2.7 Capcito förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Capcitos bedömning missbrukar Plattformen, användaridentitet, lösenord, e-legitimation, Webbplatsen och/eller Tjänsterna. Capcito förbehåller sig även rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Capcitos bedömning bryter mot dessa Användarvillkor.

3. Licens

3.1 Användaren beviljas en personlig, icke-exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicenserbar och begränsad rätt att använda Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna (eller överenskommen del därav).

3.2 Användarens rätt att använda Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna förutsätter att dessa Användarvillkor och eventuella tillämpliga tredjepartsvillkor uppfylls.

3.3 Användaren får inte kopiera, modifiera, ändra, "reverse engineer" eller dekompilera Plattformen, Webbplatsen eller Tjänsterna (eller delar därav), däri inbegripet, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material.

3.4 Användaren får inte låna ut, hyra ut eller på annat sätt tillgängliggöra Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna (eller delar därav), däri inbegripet, men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material, utan Capcitos föregående skriftliga godkännande.

3.5 Capcitos varumärken, firmanamn och andra kännetecken som återfinns i Plattformen eller Tjänsterna (”Varumärkena”) skyddas av nationell och internationell varumärkes­lagstiftning. All användning av Varumärkena utan Capcitos föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden. Varumärkena får inte användas tillsammans med några produkter eller tjänster som inte har godkänts av Capcito eller på något sätt som kan orsaka förvirring hos kunder eller som riskerar att misskreditera eller skada Capcito.

3.6 Användaren åtar sig att omgående informera Capcito avseende krav från tredje part som grundas på att Användarens användning av Plattformen (eller delar därav) utgör intrång i sådan tredje parts rättigheter.

4. Äganderätt

4.1 Allt innehåll i Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna, såsom text, grafik, logotyper, koner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och programvara ägs eller licenseras av Capcito.

4.2 Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som att Capcito helt eller delvis överlåter någon av Capcitos materiella eller immateriella rättigheter till Användaren.

5. Personuppgifter och annan data

Genom att tillhandahålla personuppgifter eller i övrigt använda Plattformen, Webbplatsen eller Tjänsterna samtycker du till att Capcito hanterar personuppgifterna i enlighet med vad som anges i Capcitos integritetspolicy.

6. Ansvarsbegränsning och skadeslöshet

6.1 Målsättningen är att Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna ska vara tillgängliga hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Capcito lämnar dock inga garantier, villkor eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda), däri inbegripet, men inte begränsat till, garantier avseende att Plattformen, Webbplatsen och/eller någon av Tjänsterna inte utgör intrång i någon annans rättigheter, integration eller lämplighet för speciella ändamål. Capcito garanterar heller inte att Plattformen eller Tjänsterna tillhandahålls utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel, och inte heller att eventuella fel och brister kommer att korrigeras. Plattformen och/eller Tjänsterna tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick med reservation för eventuella fel och brister.

6.2 Användaren är medveten om och accepterar att Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna, från tid till annan, kan komma att göras otillgängliga med anledning av planerade och/eller oplanerade driftstop för service, underhåll och/eller uppdateringar.

6.3 Användaren ansvarar för kommunikationen mellan Användaren och Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna samt för att Användaren har den utrustning och programvara som krävs för att få tillgång till och använda Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna. Användaren ansvarar även för fel och/eller brister i Användarens egen programvara och hårdvara.

6.4 Förutom då skada orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet ska varken Capcito eller någon av Capcitos licensgivare, underleverantörer, företagsledning, konsulter eller anställda under några omständigheter eller av några skäl vara ansvariga för Användarens direkta eller indirekta skador (inklusive, men inte begränsat till, kostnader för driftavbrott, förlust av data, förlorad intäkt eller ersättningsskyldighet gentemot tredje man), vare sig de är förutsebara eller oförutsebara.

6.5 Capcitos sammanlagda och totala ansvar avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga det belopp som betalats för Tjänsterna under den senaste sexmånadersperioden.

7. Nationell lagstiftning

Användaren är införstådd med att Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna endast får användas för lagliga ändamål och garanterar att all användningen av Plattformen kommer att vara förenlig med vid var tid tillämplig lagstiftning. Användaren använder Plattformen och/eller Tjänsterna på eget initiativ och ansvar. Användaren ska hålla Capcito skadelös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Capcito med anledning av Användarens användning av Plattformen i strid med denna bestämmelse eller tillämplig lagstiftning, däri inbegripet, men inte begränsat till, anspråk avseende brott mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

8. Länkar

Tjänsterna kan innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser. Capcito har ingen särskild kännedom om den information som tillhandahålls på sådana andra webbplatser och stöder inte de bolag eller produkter som länkarna refererar till. Capcito tar inget ansvar för innehållet i eller policys på sådana andra webbplatser. Om du väljer att gå in på någon annan webbplats som är länkad till Plattformen, Webbplatsen eller Tjänsterna gör du det på egen risk.

9. Ändringar

9.1 Capcito förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Väsentliga ändringar av villkoren kommer att meddelas till Användaren i förväg och träder ikraft när Användaren accepterat de nya eller ändrade villkoren. Om du inte accepterar de nya eller ändrade villkoren har du inte rätt att använda Plattformen, Webbplatsen eller Tjänsterna. Capcito råder dig att regelbundet ta del av de Användarvillkoren för att på så sätt informera dig om eventuella förändringar. Capcito förbehåller sig vidare rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra innehållet i Plattformen, på Webbplatsen och/eller i eller Tjänsterna och åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Capcito har rätt att när som helst utan föregående meddelande stänga av eller begränsa åtkomligheten till hela eller delar av Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

9.2 Genom att fortsätta använda Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna efter det att ändringarna har trätt i kraft, anses du ha godkänt ändringarna.

9.3 Capcito garanterar inte att äldre versioner av dessa Användarvillkor arkiveras och hålls tillgängliga för Användarna. Användaren uppmanas därför att själv skriva ut och spara vid var tid gällande Användarvillkor.

10. Force majeure

Underlåtenhet eller försening av Capcito i fullgörandet av sina tjänster och åtaganden ska inte anses utgöra ett brott mot Capcitos åtaganden gentemot dig om sådan underlåtenhet eller förseningen beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, elproblem, krigs­handling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstols beslut, försening eller störning i internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför Capcitos skäliga kontroll. Capcito har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.

11. Tillämpning av Användarvillkor

Om inget annat skriftligen har överenskommits utgör dessa Användarvillkor hela avtalet mellan dig och Capcito och ersätter alla tidigare och nuvarande villkor, avtal och överenskommelser beträffande Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

12 Tillämpning lag och tvister

Genom att använda Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna accepterar du att svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsprinciper, är tillämplig på alla frågor hänförliga till din användning av Plattformen, Webbplatsen och/eller Tjänsterna. Alla tvister i anledning av din användning av Plattformen och/eller Tjänsterna ska avgöras av svensk domstol där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.