Privacy policy

1. Inledning

Det är viktigt för oss på Capcito att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en en-skild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

2. Personuppgiftsansvarig

Capcito Finance AB, org. nr. 559001-5185, Box 7527, 103 92 Stockholm ("Capcito" eller "vi") tillhandahåller en plattform för företags ansökningar om fakturabelåning ("Plattformen"). Vi värnar om att skydda din personliga integritet och vi har därför utformat denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") som beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av Plattformen, vår webb-sida (https://capcito.com) ("Webbplatsen") och/eller någon annan webbplats eller tjänst som tillhandahålls av Capcito (härefter gemensamt benämnda "Tjänsterna").

Capcito är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

I denna Integritetspolicy har definitioner och begrepp samma betydelse och innebörd som i våra användarvillkor ("Användarvillkor") om inget annat anges. Denna Integritetspolicy utgör en del av Användarvillkoren.

3. Varför vi samlar in personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster. När du registrerar ett användarkonto hos oss så ingår ditt företag ett avtal med oss enligt våra användarvillkor. För att vi ska kunna hålla vår del av avtalet och tillhandahålla våra tjänster så måste du lämna vissa personuppgifter såsom e-postadress och i vissa fall ditt namn och kontaktuppgifter. Vi behöver dina personuppgifter för att hantera kundförhållandet på bästa sätt. Det inne-bär t.ex. att spara dina uppgifter i vårt kundregister, kommunicera med dig, se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, samt hantera ditt användarkonto på Webbplatsen.

4. Varifrån vi får uppgifter

De flesta personuppgifter som vi har om dig har du lämnat själv, i samband med registrering av ett användarkonto. Vidare kan vi komma att samla in information om ditt namn och kontaktuppgifter om du använder kontaktformulär eller liknande på vår Webbplats.

Därutöver kan vi från externa källor (t.ex. offentliga register och informations-tjänsteföretag) komma att samla in sådan information som är nödvändig för att kunna behandla en ansökan om fakturabelåning via våra Tjänster, samt för att genomföra nödvändiga kontroller, exempelvis för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen), i samband med en ansökan. Vi kan därvid komma att behandla personuppgifter om styrelseledamöter och verkliga huvudmän. Genom att använda vår Tjänst och ansöka om fakturabelåning bekräftar du att dessa individer har fått information om vår behandling av deras per-sonuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi sparar även automatiskt viss information när du använder vår Webbplats och Tjänster, bland annat information om hur Webbplatsen och Tjänsterna används och teknisk information, såsom besökta webbadresser (URL), IP-adress och uppgift om webbläsare och operativsystem. Vi använder cookies och liknande teknologier för att samla in denna information, se nedan i avsnitt 8.

5. Hur vi använder informationen vi samlar in

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att fullgöra vårt berättigade intresse av att ge dig tillgång till och administrera våra Tjänster, för att behandla ansökningar om lån eller fakturaköp genom våra Tjänster, för att se till att Webbplatsen och Tjänsterna fungerar tillfredställande, samt för fullgöra vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra vår Webbplats och våra Tjänster. Därutöver kan vi behandla de personuppgifter du lämnar till oss för att fullgöra vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig på din begäran och i övrigt kommunicera med dig angående våra Tjänster och för direktmarknadsföringsändamål.

Vid användning av våra Tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt berättigade intresse av att administrera avtalsförhållandet med det företag du representerar och för att tillhandahålla rapporter samt genomföra analyser avseende företagets tillgängliga låneutrymme och möjlighet att sälja fakturor. För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser genomför vi även risk- och kreditbedömningar samt åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt penningtvätt-slagen.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, t.ex. avseende bokföring, efter-komma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att fullgöra vårt berättigade intresse av att fastställa, försvara och göra gällande rättsliga anspråk; eller för (c) att skydda våra användare.

6. Säkerhet

Vi värnar om att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddsregler för att skydda dina personuppgifter så att de inte för-svinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

7. Utlämning av information till tredje parter

Vi kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till samarbetsparterns och tjänsteleverantörer, samt till tredje part i samband med överlåtelse av en fordran. Vi ser alltid till att uppgifterna överförs på ett säkert sätt.

Vi kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter till exempelvis externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget.

Köpare/pantsättning av fordran

 • Syfte: Vi kan lämna personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna överlåta en fordran.
 • Laglig grund för överföringen: Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att kunna överlåta/pantsätta en fordran.

Myndigheter

 • Syfte: Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.
 • Laglig grund för överföringen: Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Externa rådgivare

 • Syfte: Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.
 • Laglig grund för överföringen: Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

 • Syfte: För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi överföra uppgifter till andra parter.
 • Laglig grund för överföringen: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen

 • Syfte: Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutredning.
 • Laglig grund för överföringen: Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.

Potentiella köpare och säljare

 • Syfte: Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.
 • Laglig grund för överföringen: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

8. Användning av cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies på vår Webbplats och i våra Tjänster. En cookie är en textfil som lagras på din dator eller din mobila enhet för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik.

Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie. Vi använder följande cookies på vår Webbplats och i våra Tjänster.

Cookieconsent_dismissed

 • Giltighetstid: 1 år
 • Ändamål: Håller reda på att användaren accepterat Capcitos cookie-policy.

_ga

 • Giltighetstid: 2 år
 • Ändamål: Möjliggör att skilja olika användare åt i analysverktyg (Google Analytics).

_gat

 • Giltighetstid: 10 minuter
 • Ändamål: Reglerar datavolym till analysverktyg (Google Analytics).

laravel_session

 • Giltighetstid: 30 minuter efter aktivitet
 • Ändamål: Håller reda på autenticering av användare.

Därutöver kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på Webbplatsen, i Tjänsterna och i e-postutskick för att samla in statistik och för att förbättra och utveckla vår Webbplats och Tjänster.

Genom att besöka vår Webbplats och använda våra Tjänster ger du ditt uttryckliga godkännande till vår användning av cookies och liknande teknologier för ovan angivna ändamål. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator eller din mobila enhet kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Webbplatsen eller Tjänsterna inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

9. Länkar

Notera att vår Webbplats och Tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du besöker dessa webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar dina person-uppgifter.

10. Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att följa krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarande-perioden: (i) så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners); (ii) så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som vi är bundna av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser och förpliktelser i penningtvättslagen); och (iii) så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag).

11. Internationella överföringar

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. För att tillhandahålla Tjänsterna och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina person-uppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EU- eller EES-området. Vi säkerställer i så fall alltid att sådana överföringar sker enligt lag och att mottagaren behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På begäran har du rätt att erhålla en kopia av dokumentation som visar att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina Personuppgifter när de överförs utanför EU/EES-området, t.ex. av EU-Kommissionen fastställda standardavtalsklausuler.

Om du vill veta i vilka länder utanför EU/EES-området dina personuppgifter be-handlas, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

12. Dina rättigheter

Rätt till rättelse

Vi kommer att vidta åtgärder för att personuppgifter som behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina personupp-gifter rättade.

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, av skäl hänförliga till din situation, och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål.

Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, om personuppgifter erhållits direkt från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsanasvarig (om möjligt).

Utövande av någon av dessa rättigheter kan ske genom att skicka en begäran till oss, se adress angiven i punkten 14 nedan. Vissa av dessa rättigheter gäller endast under vissa förutsättningar, så om vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att förklara orsaken.

Du har även rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss på adressen nedan eller via e-post info@capcito.com.

13. Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan från tid till annan komma att göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy tex om vi skulle behandla dina uppgifter för andra ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges häri. Om vi gör några väsentliga ändringar till Integritetspolicyn kommer vi att meddela dig om detta.

14. Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Capcito Finance AB
Org nummer 559001-5185
Box 7527, 103 92 Stockholm
Telefon: 010-157 80 00
E-post: info@capcito.com