Allmänna villkor för företagslån – Capcito Lending 2 AB

1 Lånet

För Lånet gäller Låneavtalet (i vilket dessa Allmänna villkor ingår) som ingåtts mellan Låntagaren och Capcito Lending 2 AB (”Långivaren”). Referenser till "Plattformen" avser www.capcito.com.

2 Låneparametrar och löptid

Låntagaren är införstådd med att det i Plattformen angivna låneutrymmet, liksom löptid och räntesats, är preliminära uppgifter, och vid behov föremål för fördjupad manuell bedömning innan slutligt godkännande och utbetalning görs. Om Capcito ej kan medge utbetalning av hela det ansökta beloppet kan del av beloppet utbetalas. Löptid och räntesats kan i godkänt Låneavtal bli annorlunda än i ansökan. Om sådan delutbetalning, eller justerade villkor, ej accepteras av Låntagaren ska denne meddela detta till Capcito, samt återbetala beloppet inom 5 dagar, varvid ingen ränta debiteras för detta belopp.

Utbetalning sker snarast möjligt efter att krediten godkänts av Långivaren. Lånets löptid anges i Låneavtalet. På löptidens sista dag ska Lånet återbetalas i sin helhet ("Slutlig Återbetalningsdag").

3 Ränta och ränteberäkning

Uppgift om gällande räntesats ("Räntesatsen") anges i Låneavtalet. Lånet skall löpa med en ränta per dag motsvarande Räntesatsen, från och med dagen för utbetalningen av Lånet till dess det till fullo återbetalts. Långivaren har rätt att justera Räntesatsen om dennes finansieringskostnader förändras på grund av förändring av marknadsräntor. Sådan ändring ska meddelas Låntagaren minst 10 dagar innan den träder i kraft.

Ränta på Lånet ska, om inte annat anges i Låneavtalet, erläggas varje vecka i efterskott med start 7 dagar efter den dag då Lånet utbetalas, och på den Slutliga Återbetalningsdagen.

4 Återbetalning

Om inte annat anges i Låneavtalet ska Lånet avbetalas med ett belopp att erläggas vid varje räntebetalningstillfälle.

Såvida inte annat framgår av Låneavtalet tillämpas annuitet, dvs räntan och amorteringen uppgår tillsammans till ett lika stort belopp under Lånets löptid, dock att storleken på annuitetsbeloppet kommer att ändras om Räntesatsen ändras.

På den Slutliga Återbetalningsdagen ska Låntagaren återbetala utestående del av Lånet jämte all upplupen obetald ränta, samt betala alla avgifter, ersättningar och kostnader som Långivaren har rätt till.

5 Förtida återbetalning

Låntagaren äger rätt att helt eller delvis återbetala Lånet i förtid och ska då erlägga en avgift för detta enligt Långivarens gällande prislista. Låntagaren har ingen rätt att på nytt låna belopp som har återbetalats.

6 Dröjsmålsränta

För det fall Låntagaren inte betalar belopp under Låneavtalet i rätt tid ska, utöver ränta, dröjsmålsränta utgå på det belopp dröjsmålet avser från och med den dag beloppet förföll till betalning till och med den dag betalning sker, med en ränta om 1 procent per månad (såvida inte annat anges i Låneavtalet).

7 Avgifter och kostnader mm

Låntagaren ska i enlighet med vid var tid gällande prislista och faktiska kostnader ersätta Långivaren för:

 • alla avgifter som framgår av Låneavtalet;
 • alla kostnader hänförliga till nuvarande eller blivande skatter eller andra pålagor vilka hänför sig till Lånet,
 • alla kostnader hänförliga till anskaffande och vidmakthållande av säkerhet enligt Låneavtalet,
 • pantvård samt realisation av pant, jämte alla övriga kostnader hänförliga till säkerhet enligt Låneavtalet, och
 • alla indrivnings-, påminnelse- eller inkassoavgifter och kostnader avseende fordran enligt Låneavtalet.

8 Betalningar

Om Låntagaren är skyldig att betala ett belopp under Låneavtalet på dag som inte är bankdag ska betalning istället ske på nästföljande bankdag. Sådan ändring av betalningsdag ska inte medföra någon ändring av relevanta tidsperioder för beräkningar hänförliga till belopp som då ska betalas.

Vid betalning har Långivaren alltid rätt att avräkna samtliga för Lånet till betalning förfallna avgifter, kostnader, dröjsmålsräntor och räntor innan avräkning sker på kapitalbeloppet.

Alla betalningar som Låntagaren ska erlägga enligt Låneavtalet ska göras utan kvittning av eventuell fordran som Låntagaren kan ha på Långivaren.

Om inte annat skriftligen överenskommits, lämnar Låntagaren i samband med Låneavtalets upprättande ett medgivande för Långivaren att inhämta räntor, amorteringar, avgifter och andra förfallna betalningar via autogiro. Låntagaren godkänner att den information som vid varje tidpunkt är tillgänglig i Plattformen fungerar som avisering för betalningar som dras via autogiro.

9 Borgen

Ett villkor för beviljande av Lånet är, såvida inte annat skriftligen överenskommits, att av Långivaren godkänd borgen lämnas till säkerhet för Låntagarens åtaganden mot Långivaren.

10 Informationsåtagande

Om inte annat skriftligen överenskommits ska Låntagarens kundreskontra och bokföring alltid hållas uppdaterad och vara tillgänglig för Långivaren på Plattformen.

Låntagaren ska snarast möjligt och utan särskild anmodan, till Långivaren rapportera

väsentliga affärshändelser och förändrade förutsättningar för verksamheten, bl. a. förestående ägarförändring eller ändring av verkställande ledning, förändring av firmanamn, förändrad verksamhetsinriktning, avyttring eller förvärv av affärsområde eller bolag.

Låntagaren ska, i den mån Långivaren inte automatiskt kan inhämta denna information via integration till Låntagarens affärssystem, till Långivaren snarast översända upprättat årsbokslut för varje verksamhetsår. Låntagaren ska vidare lämna annan ekonomisk information som enligt Långivarens bedömning kan vara av betydelse för Långivarens kredituppföljning av Låntagaren, såsom (men inte begränsat till) periodbokslut, resultat- och balansrapporter, budget och prognos.

11 Uppsägningsgrunder

Varje omständighet och händelse nedan utgör en uppsägningsgrund ("Uppsägningsgrund"):

 • om Låntagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt Låneavtalet eller annat avtal eller förbindelse med Långivaren eller annat av Långivarens koncernbolag;
 • om Låntagarens bokföring och kundreskontra ej längre görs tillgänglig för Långivaren

via Plattformen;

 • om Låntagaren inställer betalningarna, försätts i konkurs, inleder ackords- förhandlingar utan konkurs, träder i likvidation eller företags- rekonstruktionsförfarande inleds;
 • om Låntagarens ägarstruktur, styrelse eller inriktning avseende rörelsen väsentligt ändras eller Låntagarens rörelse i sin helhet eller väsentlig del därav överlåts;
 • om, för det fall borgen avtalats, borgensman sagt upp sitt borgensåtagande;
 • om, för det fall autogiromedgivande lämnats, Låntagaren säger upp detta medgivande;
 • om annan omständighet föreligger som enligt Långivarens bedömning äventyrar fullgörandet av Låntagarens förpliktelser enligt Låneavtalet eller annat avtal eller förbindelse som Låntagaren har med Långivaren eller annat bolag inom samma koncern som Långivaren tillhör;
 • om Låntagaren i sin rörelse inte iakttar gällande rätt och god sed; eller
 • om sådan åtgärd enligt Långivarens bedömning erfordras till följd av myndighetsåtgärd, beslut eller lag.

Vid uppkomsten av en Uppsägningsgrund har Långivaren, efter underrättelse till Låntagaren, rätt till omedelbar återbetalning av Lånet tillsammans med all ränta och övriga belopp som är upplupna eller utestående under Låneavtalet.

Låntagaren är skyldig att omgående efter att denne fått kännedom om att det föreligger en Uppsägningsgrund informera Långivaren om att en Uppsägningsgrund föreligger.

12 Överlåtelse

Låntagaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter under Låneavtalet.

Långivaren får överlåta, pantsätta, och/eller på annat sätt upplåta säkerhet i hela eller delar av sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Låneavtalet.

13 Begränsning av Långivarens ansvar

Långivaren är inte ansvarig för skada som orsakats av att Långivaren inte kunnat fullgöra sina åtaganden enligt Låneavtalet och som beror på lag, förordning, föreskrifter eller andra av myndigheter utfärdade beslut eller myndighetsåtgärder, krigshändelse, terrorism, naturkatastrof, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande omständighet som Långivaren inte skäligen kunde förutse på dagen för Låneavtalet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Långivaren själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

Med förbehåll för annan uttrycklig begränsning av Långivarens ansvar ska skada inte ersättas av Långivaren om denne inte varit grovt oaktsam. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada.

14 Kundkännedom och penningtvätt

Det åligger Låntagaren att innan utbetalning – och löpande på Långivarens begäran – överlämna all kundkännedoms- och penningtvättsinformation som begärs av Långivaren.

15 Meddelanden

All korrespondens ska primärt ske genom Plattformen eller email och ska om inte annat visas anses ha kommit mottagaren tillhanda samtidigt som den skickas. Det åligger Låntagaren att meddela Långivaren om förändrad post- eller emailadress. Meddelande som avsänts med rekommenderat brev ska anses ha kommit mottagaren tillhanda fyra (4) bankdagar från avsändandet, e-post ska anses ha nått adressaten omedelbart, dock under förutsättning att meddelandet avsänts under kontorstid och att det mottagits i läsbart skick. Bud ska anses ha kommit adressaten till handa vid avlämnandet hos denne.

16 Ändring av villkor i vissa fall

Långivaren får från tid till annan ändra de Allmänna villkoren. De ändrade Allmänna villkoren ska tillställas Låntagaren och – om inte Låntagaren säger upp Låneavtalet inom tio (10) dagar – därefter vara bindande mellan parterna.

17 Lagval och tvist

Låneavtalet ska regleras av och tolkas enligt svensk rätt. Tvist i anledning av Låneavtalet ska avgöras av svensk domstol.