Allmänna villkor för Capcito Flex fakturabelåning – Capcito Finance AB

Definitioner

Utöver vad som definieras i Låneavtalet ska nedan angivna begrepp och uttryck ha följande betydelse i dessa allmänna villkor.

 • Belåningsunderlag: Summan av samtliga vid var tid av Capcito godkända utestående belåningsbara Fakturafordringar pantförskrivna på sätt som framgår av Låneavtalet, beräknat enligt punkt 4.
 • Fakturafordran: Med Fakturafordran avses fordran som fakturerats i Låntagarens rörelse med anledning av levererad vara eller utförd tjänst.
 • Kundfordran: Med Kundfordran avses Fakturafordran samt även sådan fordran i Låntagarens rörelse som uppstått med anledning av helt eller delvis levererad vara eller tjänst, men som ej ännu fakturerats.
 • Gäldenären: Den som är betalningsskyldig enligt Fakturafordran.
 • Extra utrymme: Ett av Capcito från tid till annan beslutat låneutrymme för Låntagaren utöver vad som medges av Belåningsunderlaget.
 • Kreditlimit: Ett av Capcito från tid till annan beslutat högsta belopp, vartill kredit får uppgå.
 • Låneavtal: Det låneavtal (med dessa tillhörande allmänna villkor) som ingåtts mellan Låntagaren och Capcito Finance AB (”Capcito”) avseende kredit med säkerhet i Kundfordringar.
 • Plattformen: Betyder www.capcito.com och de andra subdomäner inom capcito.com som den länkar till (t.ex. app.capcito.com).

1. Pantsättning

För det fall Låntagaren valt Enkelt Lån, pantförskriver härmed Låntagaren samtliga sina nuvarande och blivande Kundfordringar.

För det fall Låntagaren valt Anpassat Lån, ska Låntagaren i Låneavtal eller särskild handling pantförskriva de Kundfordringar som meddelas Capcito och som Capcito accepterar.

Panten utgör säkerhet dels för samtliga Låntagarens förpliktelser gentemot Capcito enligt Låneavtalet och dels för Låntagarens övriga nuvarande och framtida åtaganden gentemot Capcito.

För pantförskrivna fakturor ska nedan angivna text skickas av Capcito per email eller brev till Gäldenären:

[Låntagarens/vår] fordran enligt [denna] faktura har överlåtits till Capcito Finance AB. Fakturan ska betalas direkt till Capcito Finance AB, bankgiro 286-3694. Ange alltid fakturanummer vid betalning.

Alternativt ska Låntagaren förse samtliga exemplar av pantförskrivna fakturor som utfärdas med ovan text, samt i övrigt enligt Capcitos anvisningar.

I vissa fall kan Låntagaren behöva lämna kompletterande säkerheter, t.ex. i form av företagsinteckning, pantbrev i fastighet eller borgen. Sådana säkerheter gäller då i tillägg till säkerhet i form av Kundfordringar, och för samtliga Låntagarens nuvarande och framtida åtaganden gentemot Capcito, såvida inte annat framgår av separat handling.

2. Kredit, återbetalning

Låntagaren får utnyttja kredit enligt Låneavtalet sedan denne meddelat Capcito att man önskar belåna samtliga nuvarande och blivande Kundfordringar (för det fall Låntagaren valt Enkelt Lån), eller, viss Kundfordran (för det fall Låntagaren valt Anpassat Lån) och efter att sådan faktura inkluderats i Belåningsunderlaget och accepterats av Capcito, och/eller Extra utrymme eventuellt tilldelats. Capcito strävar efter att utbetalning av kredit ska ske samma dag som Capcito erhållit ansökan och efter att Capcito utfört sina interna kontroller.

Kredit ska på begäran av Låntagaren och med angivande av belopp utbetalas av Capcito till Låntagarens konto som angivet i Låneavtalet, eller som Låntagaren senare kan komma att meddela Capcito.

Låntagaren är införstådd med att den i plattformen angivna Kreditlimiten är preliminär, och vid behov föremål för fördjupad manuell bedömning innan slutligt godkännande och utbetalning görs. Om Capcito ej kan medge utbetalning av hela det begärda beloppet kan del av beloppet utbetalas. Om sådan delutbetalning ej accepteras av Låntagaren ska denne meddela detta till Capcito, samt återbetala beloppet inom 5 dagar, varvid ingen ränta debiteras för detta belopp.

Låntagaren äger rätt att vid valfri tidpunkt, helt eller delvis, återbetala krediten. Betalning från Låntagaren ska i nämnd ordning avräknas på utestående avgifter, kapitaliserad ränta, kapital och upplupen ej kapitaliserad ränta.

Om Capcito erhållit betalning överstigande Låntagarens skuld ska sådant överskjutande saldo återbetalas till Låntagaren. Om Låntagarens tillgodosaldo under hel månad understiger 100 kr äger dock Capcito rätt att tillgodogöra sig detta.

3. Kreditlimit och amortering

Låntagarens vid var tid utestående skuld till Capcito under Låneavtalet får inte överstiga Kreditlimiten.

Om Låntagarens utestående skuld vid något tillfälle överstiger Kreditlimiten är Låntagaren skyldig att omedelbart till Capcito inbetala sådant belopp som erfordras för att nedbringa skulden till ett belopp som motsvaras av Kreditlimiten.

Om Extra utrymme utnyttjas ska sådant lånebelopp amorteras enligt i Låneavtalet angivna villkor och i övrigt på sätt som fastställs av Capcito. Capcito kan bevilja viss amorteringsfrihet innan amortering behöver ske.

Om inte annat skriftligen överenskommits, lämnar Låntagaren i samband med Låneavtalets upprättande ett medgivande för Långivaren att uppbära räntor, amorteringar, avgifter och andra förfallna betalningar via autogiro. Låntagaren godkänner att den information som vid varje tidpunkt är tillgänglig på Plattformen fungerar som avisering för betalningar som dras via autogiro.

4. Belåningsunderlag

Belåningsunderlaget beräknas på summan av varje pantförskriven Fakturafordran (inkl. moms).

Belåningsunderlaget ska inte inkludera Fakturafordringar:

 • där Gäldenären är Låntagarens dotter-, syster- eller moderföretag eller annat företag, med vilket Låntagaren har en väsentlig ekonomisk intressegemenskap och mot en person anställd hos sådant företag eller hos Låntagaren;
 • som Capcito på annan grund inte skäligen bedömer bör ingå i Belåningsunderlaget;
 • om Gäldenären (oavsett anledning) helt eller delvis bestrider betalningsskyldighet för Fakturafordringen;
 • om sådant förhållande föreligger som strider mot punkt 8 nedan.

Om full betalning för förfallen Fakturafordran inte erlagts inom 5 dagar från förfallodagen ska ifrågavarande Fakturafordran därefter inte längre ingå i Belåningsunderlaget.

5. Fakturabetalningar

Capcito ska mottaga betalning av samtliga pantförskrivna Fakturafordringar. Capcito kan, efter uttryckligt meddelande, uppdra åt Låntagaren att för vissa fakturor mottaga betalning för Capcitos räkning. Email eller brev till Gäldenären resp. faktura ska då istället för vad som framgår av punkt 1 ange:

[Låntagarens/vår] fordran enligt [denna] faktura har överlåtits till Capcito Finance AB, men ska till dess annat meddelas betalas till [Låntagaren/oss].

Om betalning för pantsatt Fakturafordran erläggs till Låntagaren (oavsett anledning), är Låntagaren skyldig att behandla betalningen som redovisningsmedel enligt lag (1944:181) om redovisningsmedel och genast överföra dessa medel till ett avskilt konto eller i övrigt enligt Capcitos instruktioner.

För det fall Låntagaren har uppdragit åt fakturaservicebolag att hantera Låntagarens fakturering, och även mottaga betalning, ska när sådant fakturaservicebolag betalar ut belopp till Låntagaren, denne motta sådan betalning för Capcitos räkning och föregående stycke äga tillämpning. Det åligger Låntagaren att meddela sådant fakturaservicebolag om pantsättningen härunder. Innehållet i sådant meddelande ska i förhand godkännas av Capcito.

Om Gäldenären är betalningsskyldig för flera fakturor och vid betalning till Capcito inte anger vilken faktura betalningen avser, ska betalningen i första hand avräknas mot fordran på grund av den äldsta fakturan.

6. Kundreskontra

Kundreskontra avseende samtliga Fakturafordringar ska alltid hållas uppdaterad och vara tillgänglig för Capcito på Plattformen.

7. Utfärdande och inkassering av Fakturafordringar

Låntagaren ska utfärda faktura inom 30 dagar från leverans av aktuell vara eller tjänst.

Låntagaren ska inom 14 dagar framställa betalningspåminnelse mot Gäldenär som underlåtit att på den i fakturan angivna förfallodagen betala förfallen Fakturafordran och däri ange att betalning ska erläggas senast inom 7 dagar. Låntagaren ska därefter skicka en skriftlig betalningspåminnelse till Gäldenären var 14 dag tills full betalning har erlagts. Låntagaren ska vidare, 28 dagar från den i fakturan angivna förfallodagen, ringa till Gäldenären och uppmana Gäldenären att betala fakturan inom 7 dagar. Låntagaren ska fortsätta ringa och uppmana till betalning var 28:e dag. Capcito äger rätt att när man så finner lämpligt framställa kompletterade påminnelser till Gäldenär.

Låntagaren ska vidare senast 60 dagar från den i fakturan angivna förfallodagen överlämna fakturan till ett med Capcito samarbetande inkassobolag eller enligt överenskommelse och med tillämpning av sina vid var tid gällande rutiner, vidta sedvanliga inkassoåtgärder mot Gäldenär som inte betalat trots påminnelse enligt föregående stycke. För sådana inkassoåtgärder ska Låntagaren utge särskild ersättning motsvarande Capcitos kostnader och arvode enligt vid var tid gällande prislista. Capcito är utan ansvar för åtgärder som vidtas av inkassobolaget och eventuell underlåtenhet att vidta åtgärder.

Låntagaren ska föra skriftliga anteckningar om samtliga vidtagna åtgärder för inkassering och på begäran överlämna dessa till Capcito.

Låntagaren och Capcito kan överenskomma om att Capcito för Låntagarens räkning ska distribuera faktura, framställa betalningspåminnelse, samt i förekommande fall överlämna faktura till ett med Capcito samarbetande inkassobolag. Ersättning för sådan tjänst ska utgå enligt de grunder, som Capcito vid var tid tillämpar. Capcito har dock inget ansvar för eventuell skada som inträffat till följd av att faktura, påminnelse eller annat meddelande inte nått Gäldenären i rätt tid.

Capcito får kontakta Gäldenär, som upptagits i Belåningsunderlaget, för kontroll av Fakturafordran. Godkännande av låneutbetalning kan, när Capcito bedömer att så är nödvändigt, vara villkorat av att Gäldenärens godkännande av Fakturafordran erhålls.

Capcito, eller den Capcito anvisar, äger rätt att överta Fakturafordran som inte betalats inom 180 dagar från förfallodagen. Rätten till framtida betalning av sådan Fakturafordran ska därefter tillkomma Capcito, eller av Capcito anvisad tredje part. Låntagaren ska först vid betalning av Gäldenär gottskrivas ett belopp motsvarande vad Gäldenären betalt under aktuell Fakturafordran. Låntagaren är alltjämt betalningsskyldig i den mån betalning inte inflyter från Gäldenären och Capcito får därför även fortsatt kräva Låntagaren på betalning. För det fall betalning inflyter från både Låntagaren och Gäldenär utöver vad Capcito äger fordra på sådan övertagen Fakturafordran ska Capcito, eller tredje part, redovisa detta till Låntagaren och utbetala sådant belopp som överstiger Capcitos fordran.

8. Låntagarens garantier och särskilda åtaganden

För Fakturafordran, som pantförskrivits enligt punkt 1 ovan, garanterar härmed Låntagaren:

 • att Fakturafordran tillhör Låntagaren;
 • att Fakturafordran inte av Låntagaren har överlåtits eller pantförskrivits till annan;
 • att Fakturafordran varken avser öppet köp, kommissions- eller avbetalningsförsäljning och att Fakturafordran inte utgör del- eller a contofaktura;
 • att leverans och/eller det arbete eller den prestation som Fakturafordran avser rätteligen fullgjorts samt på korrekt sätt beställts av Gäldenären;
 • att förfallodag angivits i fakturan och att denna dag inte infaller senare än 120 dagar efter fakturadatumet;
 • att det inte föreligger något hinder mot överlåtelse eller pantsättning av Fakturafordran;
 • att Gäldenären inte äger kvittningsrätt på grund av motfordran gentemot Låntagaren eller rätt till annan rabatt eller annat avdrag på fakturans slutsumma än som framgår av fakturan;
 • att det inte utfärdats eller ska utfärdas växel, skuldebrev eller annat fordringsbevis avseende den aktuella Fakturafordringen;
 • att Gäldenären inte är i betalningsdröjsmål överstigande 15 dagar från förfallodatum avseende Fakturafordran, eller avseende vara eller tjänst levererad/utförd av Låntagaren som ska betalas på annat sätt, eller avseende annan finansiell förpliktelse gentemot Låntagaren;
 • att det i övrigt inte föreligger något avtal som strider mot fakturavillkoren;
 • att Låntagaren inte känner till någon felaktig information som kan komma att ligga till grund för Capcitos prövning av Fakturafordran eller Låntagaren;
 • att Låntagaren inte känner till att Gäldenären är insolvent eller i övrigt är i ekonomisk trångmål; och
 • att tvist inte råder mellan Låntagaren och Gäldenären angående Fakturafordran eller annat förhållande parterna emellan.

Låntagaren förbinder sig att vidta alla erforderliga åtgärder för att vidmakthålla giltigheten av alla Kundfordringar som pantförskrivits enligt Låneavtalet. Det åligger Låntagaren att fullgöra sina skyldigheter mot Gäldenären även efter det att Kundfordran pantförskrivits.

Låntagaren får inte utan skriftligt tillstånd från Capcito ge Gäldenär anstånd med betalning av pantsatt Fakturafordran.

Låntagaren ska vidta alla sådana handlingar och lämna alla sådana upplysningar som Capcito kan fordra för att tillvarata sina rättigheter i Kundfordringar och under Låneavtalet. Om full betalning för förfallen Fakturafordran inte erlagts inom 5 dagar från förfallodagen ska Låntagaren på Capcitos begäran ställa sådan ytterligare säkerhet som Capcito kan acceptera.

Låntagaren äger inte rätt att utan Capcitos medgivande träffa överenskommelse med annan om köp och/eller belåning av sina Kundfordringar (i den mån dessa omfattas av Låneavtalet).

9. Om återtransport av Fakturafordran i vissa fall

Fakturafordran får efter medgivande av Capcito i undantagsfall återtransporteras till Låntagaren, varefter Capcito ska underrätta Gäldenären därom. Skulle betalning för återtransporterad Fakturafordran erläggas till Capcito, ska Capcito omedelbart överföra beloppet till Låntagaren. Fordran, som enligt ovan återtransporteras till Låntagaren ska inte längre ingå i Belåningsunderlaget.

10. Ränta

Ränta på den av Låntagaren utnyttjade krediten ska beräknas efter den räntesats och enligt de grunder, som Capcito vid var tid tillämpar för kredit av aktuellt slag och såsom meddelas vid lämnande av kredit. Om separat räntesats tillämpas för den del av krediten som avser Extra utrymme ska detta meddelas Låntagaren minst 10 dagar innan den träder i kraft.

För det fall Låntagaren inte betalar belopp under Låneavtalet i rätt tid ska, utöver ränta, dröjsmålsränta utgå på det belopp dröjsmålet avser från och med den dag beloppet förföll till betalning till och med den dag betalning sker, med en räntesats om 1 procent per 30 dagar (såvida inte annat anges i Låneavtalet).

Upplupen ränta ska kapitaliseras och kalendermånadsvis i efterskott betalas till Capcito av Låntagaren inom 8 dagar. Upplupen men ej kapitaliserad ränta ska betalas i samband med att kredit löses.

11. Avgifter

För Anpassat Lån ska Låntagaren erlägga en avgift per pantförskriven Fakturafordran med belopp som Capcito från tid till annan meddelar Låntagaren. För Enkelt Lån utgår ingen sådan avgift.

12. Information

Om inte Capcito självt inhämtat nedan angiven information via Plattformen ska Låntagaren på begäran och inom 14 dagar efter utgången av varje kalendermånad tillställa Capcito en skriftlig rapport om sådan faktura där Gäldenären är i betalningsdröjsmål med mer än 30 dagar. Denna rapport ska innehålla uppgift om (i) totalt utestående fakturabelopp vid månadsslutet, (ii) totalt utestående fakturabelopp som är mer än 30 respektive 60 dagar i betalningsdröjsmål, (iii) betalningsvillkoren, (iv) skälen för betalningsdröjsmål, (v) åtgärder vidtagna av Låntagaren för att få betalt samt (vi) bekräftelse från Låntagaren om att de upphört leverera varor eller tjänster till den aktuella Gäldenären.

Utöver ovan angivna rapport ska Låntagaren utan dröjsmål, dock alltid inom fem arbetsdagar, meddela Capcito när Gäldenär är i betalningsdröjsmål sedan 60 dagar.

Låntagaren ska omedelbart underrätta Capcito om varje förändring av sitt firmanamn, ägarförhållanden eller av verkställande ledningen i företaget.

Låntagaren ska i övrigt tillhandahålla Capcito de upplysningar och handlingar angående sin verksamhet som Capcito skäligen kan komma att begära.

Om Gäldenären beträffande viss Fakturafordran bestrider betalningsskyldighet hos Capcito eller hos Låntagaren eller gör annan invändning mot den fakturerade försäljningen, är den av parterna som mottagit sådant meddelande skyldig att omedelbart underrätta den andra parten därom.

Det åligger Låntagaren att innan utbetalning – och löpande på Capcitos begäran – genast överlämna all kundkännedoms- och penningtvättsinformation som begärs av Capcito.

13. Skatter, pålagor och andra kostnader

Låntagaren ska ersätta Capcito för:

 • alla kostnader hänförliga till nuvarande eller blivande skatter eller andra pålagor vilka hänför sig till rättsförhållandet under Låneavtalet eller de pantförskrivna Kundfordringarna;
 • alla kostnader hänförliga till anskaffande och vidmakthållande av säkerhet lämnad enligt Låneavtalet;
 • pantvård samt realisation av pant lämnad enligt Låneavtalet; samt
 • bevakning och indrivning av Capcitos fordran enligt Låneavtalet.

14. Capcitos pantsättning och rätt att överlåta till annan

All Capcitos rätt till betalning under Låneavtalet har pantsatts till Collector Bank AB. Capcito skall, till dess Collector Bank AB meddelar annorlunda, även fortsättningsvis administrera Låneavtalet och för Collector Bank AB:s räkning mottaga betalning.

Capcito äger rätt att till annan överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt Låneavtalet inklusive rätt till pantförskrivna Kundfordringar och annan säkerhet.

15. Meddelanden

All korrespondens ska primärt ske genom Plattformen eller email och ska anses ha kommit mottagaren tillhanda samtidigt som den skickas. Det åligger Låntagaren att meddela Capcito om förändrad post- eller emailadress.

Har Capcito sänt meddelande som rör Låneavtalet i rekommenderat brev till Låntagaren under sådan adress, som är känd för Capcito som rätt adress, ska meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på fjärde dagen efter avsändandet.

16. Avtalstid och uppsägning

Låneavtalet löper från och med den dag det undertecknats av båda parter och tills vidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningsrätt eller enligt överenskommelse.

Capcito får därutöver säga upp krediten till omedelbar betalning eller vid tidpunkt som Capcito bestämmer:

 • om Låntagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt Låneavtalet eller annat avtal eller förbindelse med Capcito eller annat av Capcitos koncernbolag;
 • om Låntagarens bokföring och kundreskontran ej längre görs tillgänglig för Capcito via Plattformen;
 • om Låntagaren inställer betalningarna, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs, träder i likvidation eller företagsrekonstruktionsförfarande inleds;
 • om Låntagarens ägarstruktur, styrelse eller inriktning avseende rörelsen väsentligt ändras eller Låntagarens rörelse i sin helhet eller väsentlig del därav överlåts;
 • om, för det fall borgen avtalats, borgensman sagt upp sitt borgensåtagande;
 • om annan omständighet föreligger som enligt Capcitos bedömning äventyrar fullgörandet av Låntagarens förpliktelser enligt Låneavtalet eller annat avtal eller förbindelse som Låntagaren har med Capcito eller annat bolag inom Capcito-koncernen;
 • om Låntagaren i sin rörelse inte iakttar gällande rätt och god sed; eller
 • om sådan åtgärd enligt Capcito bedömning erfordras till följd av myndighetsåtgärd, beslut eller lag.

17. Ändring av villkor i vissa fall

Capcito får från tid till annan ändra de allmänna villkoren. De ändrade allmänna villkoren ska tillställas Låntagaren och – om inte Låntagaren säger upp Låneavtalet inom tio (10) dagar – därefter vara bindande mellan parterna.

18. Force majeure och friskrivning

Part är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, försenade leveranser från underleverantörer avseende exempelvis el, störningar i IT-produktion eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om part själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd Skada som uppkommer i annat fall ska ersättas av Capcito endast i det fall skadan orsakats av grov oaktsamhet hos Capcito. Indirekt skada ersätts ej.