Olika sätt för finansiering av företag

Det finns olika vägar att gå när det kommer till finansiering av företag och det är inte alltid alla alternativ är tillgängliga eller ens passar företagets behov. Vilken finansiering som passar kan variera beroende på företagsform, vilken fas företaget befinner sig i eller hur långt- eller kortsiktigt finansieringsbehovet är. Vet du vad som krävs av dig som företagare för att söka finansiering eller vilka villkor som faktiskt gäller? 

Banklån

Banklån är ett bra alternativ när företaget behöver få tillgång till kapital under en längre period och har möjlighet att lämna någon form av säkerhet, såsom materiella tillgångar i form av företagsinteckning, fastighet, maskiner, varulager eller, i många fall, även en personlig borgen. Banklån är ett kostnadseffektivt alternativ, om kapitalbehovet är konstant och hela finansieringen verkligen kan utnyttjas. Att ha lån som ej behövs och inte nyttjas fullt ut medför en onödig kostnad och att ingå personlig borgen medför risker för dig som privatperson, då du blir betalningsansvarig i de fall företaget inte har möjlighet att lösa lånet i tid. I många fall kan det då vara mer fördelaktigt att exempelvis låna på sin egna bostad och därefter låna in till företaget. När du tecknar lånet fastställs vilken ränta du skall betala och det görs också upp en amorteringsplan.

Att ansöka om banklån är vanligen en tidskrävande aktivitet och banken kräver att bolaget har upprättat bokslut och kan påvisa en relativt solid balansräkning och goda säkerheter för att kunna bevilja ett lån. Beslutet om eventuellt lån fattas alltid av en kreditkommitté, vilket gör att det alltså inte är din kontaktperson som fattar besluten. Hen säkerställer dock att allt material finns för att kommittén ska kunna fatta ett kreditbeslut. Vanlig handläggningstid är en till två veckor, så du som låntagare bör vara ute i god tid innan du faktiskt behöver pengarna.

Vad krävs av dig vid ett banklån
När du ska ansöka om ett banklån krävs det att du kan visa upp en klar och tydlig plan innehållande affärsplan och budget. Rör det sig om ett redan etablerat företag vill banken dessutom oftast ha en aktuell balansräkning och senaste bokslutet. Ju mer noggrann och detaljerad du är, desto lättare blir det för banken att bedöma din och företagets förmåga att kunna återbetala lånet. Det krävs även att du är ute i god tid när du behöver ett lån. Dels kommunicerar god framförhållning en seriös bild av både dig och ditt företag, men framförallt så tenderar banklånsprocesser som sagt att dra ut på tiden. Banken kräver dessutom en stark säkerhet för lånet. Det kan röra sig om en företagsinteckning eller pant i företagets egendom eller tillgångar, men det kan också vara en säkerhet i form av en personlig borgen. En del banker tar även hänsyn till din personliga ekonomi och väger in detta som en avgörande faktor i huruvida de godkänner ett lån eller ej.

Checkkredit

En checkkredit kan i stora drag liknas vid ett kortsiktigt och rörligt lån. Checkkrediten kopplas till företagskontot vilket gör att kontot har betalningsförmåga även när kassaflödet är ojämnt. I praktiken går det att övertrassera kontot mot en ränta för den del som utnyttjas och när kunderna betalar in fylls kontot på igen. Med en checkkredit tillkommer en årlig avgift, så kallad limitavgift, som normalt ligger mellan 1-2 % av själva krediten, plus ränta på det kreditbelopp som utnyttjats. Räntan är alltid högre än ett motsvarande banklån. Eftersom företaget endast betalar ränta på det belopp som faktiskt används så är checkkredit ett bra alternativ för företag som har mycket rörliga utgifter varje månad, och en checkkredit kan i många fall vara ett bättre alternativ än exempelvis ett banklån. Nackdelen är att den årliga limitavgiften utgår oavsett om krediten används eller ej, vilket ger en hög och onödig kostnad om checkkrediten sällan används.

Vad krävs av dig vid en checkkredit
Att ansöka om checkkredit är relativt enkelt. Du kan oftast göra det direkt på din banks hemsida eller genom att ringa till banken. Har du, eller ditt företag, betalningsanmärkningar sedan tidigare kan det bli något svårare att få en checkkredit beviljad. Det kan räcka med att någon i företagets styrelse har betalningsanmärkningar för att banken skall neka er förfrågan om checkkredit. När det kommer till checkkrediter är det också vanligt att banken kräver någon form av säkerhet såsom en personlig borgen eller företagsinteckning.

Fakturabelåning

Att belåna fakturor är ett snabbt och effektivt sätt att frigöra både tid och pengar i företaget. Pengarna är oftast på kontot bara någon dag efter det att du tagit kontakt med factoringföretaget. Tänk på att först göra en noggrann utvärdering innan du väljer factoringföretag och läs noggrant igenom villkoren som gäller för att slippa chockas av exempelvis dolda avgifter. När du överväger fakturabelåning bör du ta hänsyn till eventuella räntekostnader, uppläggningsavgifter, limitavgifter, hanteringsavgifter och andra adminstrationsavgifter som kan förekomma. Fakturafinansiering är ett utomordentligt bra sätt att finansiera tillväxt på, då låneutrymmet växer med företagets ökade fakturering.

Vad krävs av dig vid fakturabelåning
Factoringbolaget synar ditt företag noggrant och baserar beslutet om en eventuell belåning på företagets kundfodringar, kundernas kreditvärdighet och den övergripande finansiella situationen. Detta sker oftast genom möten och samtal mellan dig och factoringbolaget. Med Capcito sköts allt detta helt och hållet online. Capcito kopplar du mot ditt molnbaserade fakturerings- eller bokföringsprogram. Capcito gör då en snabb analys av företagets kundfakturor och ger dig besked inom bara några minuter, direkt på skärmen.

Det är inte ovanligt att factoringbolaget ser över om ni som ägare har varit inblandade i tidigare konkurser eller har några betalningsanmärkningar. Detta kan då ha en inverkan på huruvida ni blir beviljade fakturabelåning eller ej. Många finansbolag kräver dessutom att ditt företag belånar hela företagets kundfakturering, oavsett om det verkliga lånebehovet är mindre. Detta medför då en kostnad för den del som inte behövs i företaget. Här kan du läsa mer om fakturabelåning.

banner

Fakturaköp

Fakturaköp och fakturabelåning påminner en del om varandra. Båda möjliggör att få loss kapital snabbt – i många fall redan samma dag som du skickar in dina fakturor. Vid försäljning av fakturorna är det viktigt, precis som vid fakturabelåning, att ta hänsyn till vilka olika avgifter som kan tänkas tillkomma och på samma sätt sätta dessa i förhållande till den tid som du faktiskt sparar. En hel del företag väljer att sälja samtliga av sina fakturor, inte endast av likviditetssjäl, utan även för att spara tid. Genom att sälja fakturor utan regress så får du loss pengarna för fakturan, vare sig kunden betalar den eller inte, och du slipper att lägga tid och energi på att driva in pengarna själv. Å andra sidan kan det vara en god ide att, innan du säljer en obetald faktura, se över dina kundrelationer. När du säljer fakturan så säljer du också rätten att driva in den, vilket kan komma att påverka din relation till kunden. Kanske kan ni istället komma överens om exempelvis en avbetalningsplan eller komma till någon annan lösning som kan gynna och hjälpa er båda?

Vad krävs av dig vid fakturaförsäljning
Varje enskilt factoringbolag har sina egna krav och villkor, så kolla upp vad som gäller för just det bolaget du är intresserad av att ta hjälp av. Allmänna villkor vid factoring är dock att fakturan som du säljer inte får vara bestriden eller försenad. Du får heller inte lov att sälja fakturor som du med säkerhet vet inte kommer att bli betalda på grund av ekonomiska problem hos företaget som fakturan är ställd till.

Nyemission

Att finansiera ditt företag genom att ta in kapital från en affärsängel eller ett riskkapitalbolag kan vara ett bra alternativ, framförallt i uppstartsfasen. Att in externt kapital för finansiering av företag är vanligt i företag med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. Tänk på att resa kapital är ett av de mest krävande alternativen när det kommer till finansiering av ditt bolag. Det kräver både kunskap, tid och energi, men om rundan går som du hoppas kan det betyda att du inte behöver oroa dig för likviditetsproblem på ett bra tag framöver.

Vad krävs av dig vid Nyemission
Underskatta inte den tid och kraft det tar att resa externt kapital genom nyemission. Du förväntas ha full koll på allt från budget, nyckeltal och marknaden, till omvärlden, trender och konkurrenter. Räkna också med att processen kommer att ta en stor del av din tid, under en lång period. Att ta in nyemission innebär också att du bör vara medveten om att det kan påverka ditt eget inflytande i företaget, så tänk noggrant över vem du bjuder in i din runda. Här kan du läsa mer om tips vid nyemission.

När det kommer till finansiering av företag finns det alltså många olika alternativ, det viktigaste är att du hittar det sätt som passar dig och ditt företag bäst! Lycka till!